Biznes

Partner w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami – PLUS Restrukturyzacje

397Views

Restrukturyzacja to proces wymagający strategicznego podejścia i precyzyjnego zarządzania – wiąże się z licznymi wyzwaniami i decyzjami, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój działalności. Kluczowym aspektem restrukturyzacji jest nie tylko jej prawidłowe przeprowadzenie, lecz również zapewnienie transparentności oraz ochrony interesów wszystkich zaangażowanych strony. W tym kontekście instytucja sądu odgrywa istotną rolę jako gwarant przestrzegania prawa i zapobiegania potencjalnym nadużyciom, przy jednoczesnym uwzględnieniu uprawnień i potrzeb wierzycieli oraz pozostałych uczestników procesu restrukturyzacyjnego.

Towarzysząc sądowi w procesie restrukturyzacji, doradca restrukturyzacyjny jako organ pozasądowy pełni różnorodne funkcje, zgodnie z określonymi przepisami prawnymi, dostosowując się do specyfiki danego postępowania. Czy to jako nadzorca układu, nadzorca sądowy czy zarządca, jego zadaniem jest nie tylko asystowanie w realizacji restrukturyzacji, ale również zapewnienie profesjonalnego wsparcia, mającego na celu osiągnięcie optymalnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Kim właściwie jest doradca restrukturyzacyjny? PLUS Restrukturyzacje wyjaśniają

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca wymagane uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym oraz odpowiednią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwem wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny może swoje zadania w każdym z postępowań restrukturyzacyjnych, wypełniać poprzez spółkę handlową (wówczas to ona występuje w roli nadzorcy, albo zarządcy), ale wówczas musi On zasiadać w jej zarządzie.

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, kandydat musi spełnić szereg określonych wymagań

Osoba fizyczna ubiegająca się o licencję musi:

  • Posiadać obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub jednego z państw takich jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria.
  • Znać język polski w stopniu wystarczającym do wykonywania obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego, czyli czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy.
  • Dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych.
  • Ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra lub równorzędny w kraju członkowskim UE, lub w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii.
  • Cieszyć się nienaganną opinią.
  • W ciągu 15 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję, przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii.
  • Nie być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Nie być podejrzana ani oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  • Nie być wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, uzyskując pozytywny wynik.

Spełnienie tych kryteriów jest niezbędne dla osoby, która pragnie uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy między doradcą restrukturyzacyjnym i syndykiem można postawić znak równości? 

W wyniku zastąpienia w 2016 roku ustawy o licencji syndyka ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, wszystkie osoby posiadające wcześniej licencję syndyka automatycznie uzyskały status doradcy restrukturyzacyjnego. Warto jednak zaznaczyć, że syndyk stanowi tylko jedną z potencjalnych funkcji, jaką doradca restrukturyzacyjny może pełnić w kontekście postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Najprościej mówiąc, choć nie zawsze doradca restrukturyzacyjny to syndyk, każdy syndyk jest jednocześnie doradcą restrukturyzacyjnym.

Warto zwrócić uwagę na to, że praktyce, termin „syndyk” często jest używany jako forma grzecznościowa wobec osób wykonujących zawód doradcy restrukturyzacyjnego.

Dlaczego warto podjąć współpracę z profesjonalistą? PLUS Restrukturyzacje

Proces restrukturyzacji jest skomplikowany i wymaga czasu oraz zaangażowania. Dlatego też warto skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (sprawdź np. PLUS Restrukturyzacje), który posiada niezbędne kompetencje oraz doświadczenie w obszarze restrukturyzacji. Jego głównym zadaniem jest oddłużenie firmy i wyprowadzenie jej z kryzysu finansowego. Dbając o interesy wszystkich stron postępowania, wypracowuje rozwiązania poprawiające sytuację ekonomiczną firmy i przeprowadza dłużnika przez cały proces restrukturyzacji.

root_808
the authorroot_808
live url live url live url